ชุมชนหมู่บ้านศิขริน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศิขริน ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 24 ถนน – แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านศิขริน มีประชากรชายจำนวน 227 คน และประชากรหญิงจำนวน 263 คน รวมเป็น 490 คน

ชุมชนหมู่บ้านศิขริน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 116 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศิขริน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศิขริน

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 24

ถนน: –

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 227 คน

ประชากรหญิง: 263 คน

ประชากรรวม: 490 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 116 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button