ชุมชนหมู่บ้านศานติ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศานติ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศานติ ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านศานติ มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 414 คน

ชุมชนหมู่บ้านศานติ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศานติ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศานติ

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศานติ

ถนน: บางนา-ตราด

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 414 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button