ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่1 ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์ มีประชากรชายจำนวน 175 คน และประชากรหญิงจำนวน 177 คน รวมเป็น 352 คน

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานันท์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่1

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 175 คน

ประชากรหญิง: 177 คน

ประชากรรวม: 352 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button