ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์ มีประชากรชายจำนวน 131 คน และประชากรหญิงจำนวน 166 คน รวมเป็น 297 คน

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 114 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 131 คน

ประชากรหญิง: 166 คน

ประชากรรวม: 297 คน

จำนวนครัวเรือน: 114 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button