ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1 มีประชากรชายจำนวน 516 คน และประชากรหญิงจำนวน 599 คน รวมเป็น 1,115 คน

ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 334 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 334 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 516 คน

ประชากรหญิง: 599 คน

ประชากรรวม: 1,115 คน

จำนวนครัวเรือน: 334 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 334 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button