ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถ.นวลจันทร์ ถนน – แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร มีประชากรชายจำนวน 206 คน และประชากรหญิงจำนวน 219 คน รวมเป็น 425 คน

ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านวรรณจิตร

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ถ.นวลจันทร์

ถนน: –

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 206 คน

ประชากรหญิง: 219 คน

ประชากรรวม: 425 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button