ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 411 คน

ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 411 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button