ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์ มีประชากรชายจำนวน 329 คน และประชากรหญิงจำนวน 345 คน รวมเป็น 674 คน

ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านลออทิพย์

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 329 คน

ประชากรหญิง: 345 คน

ประชากรรวม: 674 คน

จำนวนครัวเรือน: 188 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button