ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 434 คน และประชากรหญิงจำนวน 489 คน รวมเป็น 923 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 289 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 241 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่วมใจพัฒนา

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: โชคชัย 4

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 434 คน

ประชากรหญิง: 489 คน

ประชากรรวม: 923 คน

จำนวนครัวเรือน: 289 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 241 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button