ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 แขวง ทวีวัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ มีประชากรชายจำนวน 710 คน และประชากรหญิงจำนวน 793 คน รวมเป็น 1,503 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 423 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 423 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: พุทธมณฑลสาย 4

แขวง: ทวีวัฒนา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 710 คน

ประชากรหญิง: 793 คน

ประชากรรวม: 1,503 คน

จำนวนครัวเรือน: 423 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 423 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button