ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 49/239 หมู่ 9 ถนน คลองลำเจียก แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร มีประชากรชายจำนวน 334 คน และประชากรหญิงจำนวน 387 คน รวมเป็น 721 คน

ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 276 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 276 หลัง ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านร่มไทร

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: 49/239 หมู่ 9

ถนน: คลองลำเจียก

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 334 คน

ประชากรหญิง: 387 คน

ประชากรรวม: 721 คน

จำนวนครัวเรือน: 276 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 276 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button