ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยกุศลศิลป์ ถนน – แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 337 คน รวมเป็น 649 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 275 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 220 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยกุศลศิลป์

ถนน: –

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 337 คน

ประชากรรวม: 649 คน

จำนวนครัวเรือน: 275 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 220 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button