ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ

Share

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 31 ถนน – แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ มีประชากรชายจำนวน 340 คน และประชากรหญิงจำนวน 434 คน รวมเป็น 774 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 260 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 31

ถนน: –

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 340 คน

ประชากรหญิง: 434 คน

ประชากรรวม: 774 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 260 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share