ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

Share

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.วัดไตรรัตนาราม ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ มีประชากรชายจำนวน 982 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,173 คน รวมเป็น 2,155 คน

ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 378 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 358 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.วัดไตรรัตนาราม

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 982 คน

ประชากรหญิง: 1,173 คน

ประชากรรวม: 2,155 คน

จำนวนครัวเรือน: 378 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 358 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share