ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน จตุโชติ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 108 คน รวมเป็น 218 คน

ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านริมอินทรา

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: จตุโชติ

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 108 คน

ประชากรรวม: 218 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button