ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน  แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ มีประชากรชายจำนวน 189 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 399 คน

ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: 

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 189 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 399 คน

จำนวนครัวเรือน: 107 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button