ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถ.บางบอน 3 ถนน บางบอน 3 แขวง บอนบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ มีประชากรชายจำนวน 163 คน และประชากรหญิงจำนวน 148 คน รวมเป็น 311 คน

ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่

เขต: บางบอน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ถ.บางบอน 3

ถนน: บางบอน 3

แขวง: บอนบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 163 คน

ประชากรหญิง: 148 คน

ประชากรรวม: 311 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button