ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 260 คน และประชากรหญิงจำนวน 312 คน รวมเป็น 572 คน

ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 151 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 260 คน

ประชากรหญิง: 312 คน

ประชากรรวม: 572 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 151 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button