ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน  แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี มีประชากรชายจำนวน 247 คน และประชากรหญิงจำนวน 262 คน รวมเป็น 509 คน

ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 204 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 101

ถนน: 

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 247 คน

ประชากรหญิง: 262 คน

ประชากรรวม: 509 คน

จำนวนครัวเรือน: 134 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 204 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button