ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค มีประชากรชายจำนวน 1,990 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,552 คน รวมเป็น 4,542 คน

ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,295 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,295 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,990 คน

ประชากรหญิง: 2,552 คน

ประชากรรวม: 4,542 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,295 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,295 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button