ชุมชนหมู่บ้านรวมพล

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านรวมพล ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รัชดาภิเษก 16 ถนน รัชดาภิเษก แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านรวมพล มีประชากรชายจำนวน 304 คน และประชากรหญิงจำนวน 272 คน รวมเป็น 576 คน

ชุมชนหมู่บ้านรวมพล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 121 หลัง ชุมชนหมู่บ้านรวมพล มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านรวมพล

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รัชดาภิเษก 16

ถนน: รัชดาภิเษก

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 304 คน

ประชากรหญิง: 272 คน

ประชากรรวม: 576 คน

จำนวนครัวเรือน: 144 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 121 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button