ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ มีประชากรชายจำนวน 466 คน และประชากรหญิงจำนวน 434 คน รวมเป็น 900 คน

ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 466 คน

ประชากรหญิง: 434 คน

ประชากรรวม: 900 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button