ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน  แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ มีประชากรชายจำนวน 236 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 512 คน

ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: 

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 236 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 512 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 187 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button