ชุมชนหมู่บ้านมนชญา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านมนชญา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านมนชญา มีประชากรชายจำนวน 421 คน และประชากรหญิงจำนวน 397 คน รวมเป็น 818 คน

ชุมชนหมู่บ้านมนชญา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 344 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 344 หลัง ชุมชนหมู่บ้านมนชญา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านมนชญา

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 421 คน

ประชากรหญิง: 397 คน

ประชากรรวม: 818 คน

จำนวนครัวเรือน: 344 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 344 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button