ชุมชนหมู่บ้านภาวนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านภาวนา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านภาวนา มีประชากรชายจำนวน 189 คน และประชากรหญิงจำนวน 158 คน รวมเป็น 347 คน

ชุมชนหมู่บ้านภาวนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนหมู่บ้านภาวนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านภาวนา

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 189 คน

ประชากรหญิง: 158 คน

ประชากรรวม: 347 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button