ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3 มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 414 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 129 หลัง ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 11

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 366 คน

ประชากรหญิง: 414 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 129 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button