ชุมชนหมู่บ้านพูน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพูน ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน คู้บอน แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพูน มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 140 คน รวมเป็น 255 คน

ชุมชนหมู่บ้านพูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพูน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพูน

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: คู้บอน

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 140 คน

ประชากรรวม: 255 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button