ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ. สตรีวิทยา 2 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ มีประชากรชายจำนวน 676 คน และประชากรหญิงจำนวน 716 คน รวมเป็น 1,392 คน

ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 357 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 303 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ. สตรีวิทยา 2

ถนน: สุคนธสวัสดิ์

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 676 คน

ประชากรหญิง: 716 คน

ประชากรรวม: 1,392 คน

จำนวนครัวเรือน: 357 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 303 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button