ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.วัดบุญประดิษฐ์ ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล มีประชากรชายจำนวน 223 คน และประชากรหญิงจำนวน 259 คน รวมเป็น 482 คน

ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.วัดบุญประดิษฐ์

ถนน: พุทธมณฑลสาย 2

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 223 คน

ประชากรหญิง: 259 คน

ประชากรรวม: 482 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button