ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1 มีประชากรชายจำนวน 641 คน และประชากรหญิงจำนวน 678 คน รวมเป็น 1,319 คน

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 290 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 475 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1 มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 641 คน

ประชากรหญิง: 678 คน

ประชากรรวม: 1,319 คน

จำนวนครัวเรือน: 290 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 475 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button