ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17 มีประชากรชายจำนวน 491 คน และประชากรหญิงจำนวน 554 คน รวมเป็น 1,045 คน

ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 351 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 351 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 491 คน

ประชากรหญิง: 554 คน

ประชากรรวม: 1,045 คน

จำนวนครัวเรือน: 351 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 351 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button