ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่

Share

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนเคหะคลองเตย ถนน ดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ มีประชากรชายจำนวน 3,500 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,793 คน รวมเป็น 7,293 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,000 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,183 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนเคหะคลองเตย

ถนน: ดำรงลัทธพิพัฒน์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,500 คน

ประชากรหญิง: 3,793 คน

ประชากรรวม: 7,293 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,000 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share