ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 457 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 52

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 457 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button