ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน ทับยาว แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง) มีประชากรชายจำนวน 37 คน และประชากรหญิงจำนวน 44 คน รวมเป็น 81 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 24 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 16 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12 (ลำพะอง)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: ทับยาว

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 37 คน

ประชากรหญิง: 44 คน

ประชากรรวม: 81 คน

จำนวนครัวเรือน: 24 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 16 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button