ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า มีประชากรชายจำนวน 392 คน และประชากรหญิงจำนวน 423 คน รวมเป็น 815 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 174 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 บางหว้า

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 7

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 392 คน

ประชากรหญิง: 423 คน

ประชากรรวม: 815 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 174 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button