ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วัดจำปา แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด มีประชากรชายจำนวน 123 คน และประชากรหญิงจำนวน 134 คน รวมเป็น 257 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 แขวงบางระมาด

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วัดจำปา

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 123 คน

ประชากรหญิง: 134 คน

ประชากรรวม: 257 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button