ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน – แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 415 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 64 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 แขวงบางระมาด

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: –

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 415 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 64 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button