ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.วิสุทธิจิตร ถนน เอกชัย แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11 มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 685 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 374 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 262 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11

เขต: จอมทอง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.วิสุทธิจิตร

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 685 คน

จำนวนครัวเรือน: 374 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 262 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button