ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12-13 ที่ทำการศูนย์สุขภาพชุมชน ถนน คลองสิบเอ็ด แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13 มีประชากรชายจำนวน 358 คน และประชากรหญิงจำนวน 404 คน รวมเป็น 762 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 12-13

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12-13 ที่ทำการศูนย์สุขภาพชุมชน

ถนน: คลองสิบเอ็ด

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 358 คน

ประชากรหญิง: 404 คน

ประชากรรวม: 762 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button