ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.พหลฯ54/1 ถนน ถ.เลียบคลอง 2 แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2 มีประชากรชายจำนวน 471 คน และประชากรหญิงจำนวน 537 คน รวมเป็น 1,008 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 293 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 293 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2 มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2

เขต: สายไหม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.พหลฯ54/1

ถนน: ถ.เลียบคลอง 2

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 471 คน

ประชากรหญิง: 537 คน

ประชากรรวม: 1,008 คน

จำนวนครัวเรือน: 293 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 293 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button