ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.พหลฯ54/1 ถนน ถ.วัดเกาะ แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3 มีประชากรชายจำนวน 280 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3

เขต: สายไหม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.พหลฯ54/1

ถนน: ถ.วัดเกาะ

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 280 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button