ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน สวนผัก แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี มีประชากรชายจำนวน 108 คน และประชากรหญิงจำนวน 121 คน รวมเป็น 229 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่7 แขวงฉิมพลี

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: สวนผัก

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 108 คน

ประชากรหญิง: 121 คน

ประชากรรวม: 229 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button