ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง) ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 วัดโพธิ์ทอง ถนน – แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง) มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 184 คน รวมเป็น 354 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง) มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 (โพธิ์ทอง)

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 วัดโพธิ์ทอง

ถนน: –

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 184 คน

ประชากรรวม: 354 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button