ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.วัดยายร่ม ถนน พระราม 2 แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6 มีประชากรชายจำนวน 840 คน และประชากรหญิงจำนวน 820 คน รวมเป็น 1,660 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 302 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 6

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.วัดยายร่ม

ถนน: พระราม 2

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 840 คน

ประชากรหญิง: 820 คน

ประชากรรวม: 1,660 คน

จำนวนครัวเรือน: 302 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button