ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5 มีประชากรชายจำนวน 196 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 367 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, หมู่ 5

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สุคนธสวัสดิ์

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 196 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 367 คน

จำนวนครัวเรือน: 134 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button