ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน แยกคลองมอญ-วัดอุทัย แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก) มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 219 คน รวมเป็น 434 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: แยกคลองมอญ-วัดอุทัย

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 219 คน

ประชากรรวม: 434 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button