ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1 ถนน บางแวก แขวง คลองขวาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง มีประชากรชายจำนวน 725 คน และประชากรหญิงจำนวน 816 คน รวมเป็น 1,541 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 385 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1 คลองขวาง

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่1

ถนน: บางแวก

แขวง: คลองขวาง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 725 คน

ประชากรหญิง: 816 คน

ประชากรรวม: 1,541 คน

จำนวนครัวเรือน: 385 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button