ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม. 16 และม. 23 ถนน  แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 มีประชากรชายจำนวน 784 คน และประชากรหญิงจำนวน 965 คน รวมเป็น 1,749 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 546 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 415 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ม. 16 และม. 23

ถนน: 

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 784 คน

ประชากรหญิง: 965 คน

ประชากรรวม: 1,749 คน

จำนวนครัวเรือน: 546 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 415 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button