ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม. 22 ถนน  แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 236 คน รวมเป็น 453 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 149 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ม. 22

ถนน: 

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 236 คน

ประชากรรวม: 453 คน

จำนวนครัวเรือน: 149 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button