ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 18,19 ถนน แก้วเงินทอง แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) มีประชากรชายจำนวน 531 คน และประชากรหญิงจำนวน 657 คน รวมเป็น 1,188 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 223 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19)

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 18,19

ถนน: แก้วเงินทอง

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 531 คน

ประชากรหญิง: 657 คน

ประชากรรวม: 1,188 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 223 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button